×
Ubezpieczenia dla Klientów Biznesowych

Biznes

Budynki, budowle, maszyny, wyposażenie, środki obrotowe

Ubezpieczenie obejmie kompleksową ochroną ubezpieczeniową całego majątku przedsiębiorstwa. W skład ubezpieczenia wchodzą następujące ryzyka:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobie trzeciej. Za szkody rzeczowe uważa się szkody wyrządzone na mieniu, polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu rzeczy. Szkody na osobie dotyczą spowodowania śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Ubezpieczenie można rozszerzyć o szereg klauzul dodatkowych między innymi: OC pracodawcy, OC najemcy, OC za produkt i inne.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

Ubezpieczenie chroni odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy działającego w charakterze przewoźnika w transporcie drogowym krajowym lub międzynarodowym, za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu. Dotyczy szkód polegających na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki w trakcie przewozu, od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do czasu jej wydania.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora jest skierowane do spedytorów lub przewoźników wykonujących w ramach swojej działalności gospodarczej czynności związane z obsługą spedycyjną zleceniodawców, powierzających mienie spedytorom do transportu. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Ubezpieczenia Finansowe

Ubezpieczenia tego rodzaju skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców startujących w przetargach i podpisujących różne kontrakty na wykonanie usługi. W większości przypadków wymagane są dodatkowe zabezpieczenia w formie różnych gwarancji finansowych. Przedmiotem takiej gwarancji mogą być roszczenia beneficjenta wynikające z warunków kontraktu. Może też zastąpić wadium wpłacane podczas przetargu czy stanowić zabezpieczenie zapłaty długu celnego lub podatku akcyzowego.

Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji