×
Ubezpieczenia dla Klientów Indywidualnych

Dom i mieszkanie

Domy, mieszkania, domy w budowie i domy letniskowe.

Ubezpieczenie obejmie kompleksową ochroną ubezpieczeniową Twoje mieszkanie lub dom oraz to, co w nim zgromadziłeś. Ubezpieczenie obejmuje następujące ryzyka:

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Ubezpieczenie zapewnia ochronę przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności cywilnej Klienta i jego najbliższych za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia codziennego oraz posiadaniem nieruchomości. Dodatkowo ubezpieczenie zapewnia pokrycie kosztów szkód wyrządzonych przez pomoc domową, psy a także w związku z amatorskim uprawianiem sportu.

Ubezpieczenie gospodarstw rolnych.

Obowiązkowi zawarcia obligatoryjnych ubezpieczeń rolnych podlegają:

Do ww. ubezpieczeń są zobowiązani przystąpić wszyscy rolnicy, którzy posiadają lub współposiadają gospodarstwo rolne, tj. obszar użytków rolnych, gruntów sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji