Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze – OC dla rolników

Każdy kto posiada jakikolwiek pojazd mechaniczny typu motocykl czy samochód, jest zobowiązany do wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tzw. OC. W razie potrzeby może wykupić dodatkowe ubezpieczenia, ale one są dobrowolne, a więc każdy decyduje o nich sam.

W przypadku rolników ustawodawca przewidział 3 rodzaje obowiązkowego ubezpieczenia. Są to:

 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników,
 • ubezpieczenie wszystkich budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych.

Pierwsze obowiązkowe ubezpieczenie – OC rolnika.

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników powstaje w momencie objęcia w posiadanie gospodarstwa przez rolnika, a ustaje z dniem ustania posiadania. Objęcie może nastąpić w wyniku zakupu gospodarstwa, obdarowania lub odziedziczenia. Umowa zostaje zawarta zgodnie z przepisami na 12 miesięcy, a następnie automatycznie przedłużona. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w przypadku, gdy składki nie są opłacane regularnie, brak jest automatycznego wznowienia, a rolnik naraża się na brak ochrony ubezpieczeniowej i konieczność opłacenia kary z tego tytułu.

Ubezpieczenie obowiązkowe rolników swoim zakresem obejmuje rolnika, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym oraz pracujące w jego gospodarstwie rolnym. Ubezpieczenie jest niezbędne, aby w przypadku wyrządzenia szkody innej osobie, rolnik nie musiał pokrywać strat z własnej kieszeni. Zakład ubezpieczeń odszkodowanie gwarantuje wtedy, gdy w wyniku wyrządzonej szkody nastąpiła śmierć osoby, uszkodzenie ciała, utrata zdrowia, a także jeśli doszło do zniszczenia mienia.

Ochrona wynikająca z ubezpieczenia rolników obejmuje też swoim zakresem szkody dotyczące użytkowania pojazdów wolnobieżnych takich jak sieczkarnia, kombajn czy zgrabiarka. Warto dodać, że ciągnik rolniczy nie jest pojazdem wolnobieżnym.

Ubezpieczenie OC rolników zgodnie z przedmiotową ustawą nie obejmuje swoim zakresem określonych szkód. Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela dotyczy siedmiu przypadków wyrządzenia następujących szkód:

 • uszkodzenia mienia wyrządzonemu rolnikowi, do którego doszło w wyniku działań osób pracujących w jego gospodarstwie rolnym lub pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym albo osobom pozostającym z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracującym w jego gospodarstwie rolnym,
 • które są wynikiem przeniesienia chorób zakaźnych, ale niepochodzących od zwierząt,
 • w mieniu, które wynikły z powodu wad towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług; w przypadku, gdy osoba objęta ubezpieczeniem wiedziała o wadach, a szkoda nastąpiła na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności,
 • powstałych w rzeczach wypożyczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem, a także przyjętych na przechowanie lub w celu naprawy, a powstałe szkody nastąpiły z powodu zniszczenia, utraty lub zaginięcia tych rzeczy,
 • obejmujących utratę wszelkich towarów wartościowych w tym gotówki; można wymienić tu biżuterię, działa sztuki, wszelkiego rodzaju kolekcje, papiery wartościowe, wszelakie dokumenty,
 • dotyczących zanieczyszczeniu środowiska naturalnego,
 • związanych z karami pieniężnymi, grzywnami sądowymi, oraz innymi należnościami wobec budżetu państwa.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych jako drugie obligatoryjne ubezpieczenie.

Obok ubezpieczenia OC rolnika, kolejnym obowiązkowym ubezpieczeniem rolniczym jest ubezpieczenie budynków. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych wymagane jest, aby rolnik obowiązkowo ubezpieczył wszystkie budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie dotyczy wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych typu huragan, powódź, pożar, gradobicie, czy konsekwencje uderzenia pioruna.

Każdy budynek podlega ubezpieczeniu od dnia, w którym zostaje pokryty dachem. Umowa zawierana jest podobnie jak ubezpieczenie OC rolnika, na 12 miesięcy i w taki sam sposób ulega wydłużeniu.

ubezpieczenie rolnicze kielce

Trzecie ubezpieczenie obowiązkowe – OC pojazdów mechanicznych rolników.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ustawodawca wskazuje ciągnik rolniczy jako pojazd mechaniczny, którego właściciel musi obowiązkowo opłacić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych. Rolnik, który dokona zakupu ciągnika, w dniu zarejestrowania pojazdu musi go ubezpieczyć, a najpóźniej może to zrobić w momencie wprowadzenia ciągnika do ruchu.

Dobrowolne ubezpieczenie maszyn rolniczych – Agro Casco.

Oprócz ubezpieczeń obowiązkowych podobnie jak w przypadku Auto Casco dla samochodów osobowych, można maszyny rolnicze objąć dobrowolnym ubezpieczeniem Agro Casco. Obejmuje ono swoim zakresem ochronę w razie pożaru, kradzieży itp. Agro Casco mogą zostać objęte maszyny rolnicze typu:

 • ciągniki rolnicze,
 • kosiarki,
 • prasy rolnicze,
 • sieczkarnie,
 • kombajny,
 • opryskiwacze polowe,
 • siewniki,
 • zgrabiarki,
 • agregaty uprawowe,
 • kultywatory,
 • środki transportu bez własnego napędu,
 • suszarnie, a także inne maszyny rolnicze, które zakład ubezpieczeń przyjął jako przedmiot ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia maszyn rolniczych obejmuje wszelkie zdarzenia losowe np. pożar, kradzież, powódź czy dewastacja.

Powrót